2
3
Vota!

Aprovació de la delegació a la Diputació de Barcelona de la comunicació a la Direcció General de Trànsit de les sancions fermes en via administrativa als efectes previstos a l'article 82 del Real Decret Legislatiu 339/1990..

La complexitat del procediment recaptatori de les multes imposades per accions u omissions contràries als preceptes de la Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Viària, justifica la realització d'actuacions per una  Administració supramunicipal que pugui instrumentar un procés eficaç i comú per a la generalitat de municipis.

D'altra banda, els articles 7.4 i 8.4 del Text refós de la Llei Reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableixen expressament que una Entitat local que gestiona per delegació recursos de dret públic municipals pugui exercir les facultats delegades en tot el seu àmbit territorial.

Considerant convenient per als interessos de la Corporació delegar en la Diputació de Barcelona les facultats de recaptació de les sancions imposades per infracció de la Llei de Seguretat Viària, es va adoptar pel Ple de l'Ajuntament de Cardedeu l’acord de delegació de les facultats recaptatòries de multes de trànsit en la Diputació de Barcelona.

La Llei 17/2005, de 19 de juliol, per la que es regula el permís i la llicència de conducció per punts i es modifica el text articulat de la llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat vial regula tant les infraccions que porten aparellada la retirada de punts com el procediment per a que aquestes restin registrades a l’expedient personal del conductor.

A la disposició onzena d’aquesta llei, que modifica l’article 82 del RD legislatiu 339/1990, es determina que les sancions greus i molt greus, una vegada siguin fermes en via administrativa, seran anotades en aquest Registre i, si aquestes han estat imposades pels Alcaldes, es comunicaran a la Direcció General de Trànsit en el termini de 15 dies.

Tanmateix, essent la delegació esmentada i feta per l'Ajuntament de Cardedeu en favor de la Diputació de Barcelona, anterior a aquesta Llei, no s’inclogué en la gestió.

La manca de delegació d’aquest precepte pot suposar no acomplir amb l’objectiu d’eficiència i economia en el procediment exigit a l’administració pública, doncs la gestió de la sanció produeix dues actuacions d’ambdues administracions per a la mateixa sanció, una de la Diputació per a la gestió econòmica i l’altra de l'Ajuntament en referència a la comunicació a la Direcció General de Trànsit als efectes de possible descompte de punts del permís o
llicència de conducció.

Vist l’informe favorable de l’Inspector en Cap de la Policia Local, de data 9 de maig de 2012.

Vist l’informe jurídic de la Tècnica d’Administració General de Serveis Generals, de data 17 de maig de 2012.

El Ple, adopta els següents acords:

Primer.- Delegar en la Diputació de Barcelona, per a la seva realització a través de l'Ens instrumental constituït a aquest efecte i denominat Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, a l'empara del que es preveu en els articles 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les bases del règim local, les competències municipals, relatives a:

La Comunicació a la Direcció General de Trànsit, pels mitjans que es determinin, les dades de les sancions greus i molt greus, fermes en via administrativa, als efectes previstos en l’article 82 del RD legislatiu 339/1990, de 2 de març, pel qual s'aprova el text articulat de la Llei sobre Trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària.


Segon.- Aprovar la minuta de conveni a subscriure entre l'Ajuntament i la Diputació de Barcelona. Facultar a l'Alcalde per a la seva signatura.

 

0 Opinions
Resultat ple municipal
17

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!