3
2
Vota!

Aprovació de l'anul·lació de l'acord de modificació per a l'exercici 2013 de l'ordenança reguladora de la taxa per aprofitament especial de domini públic local a favor de l'empresa transportista d'energia elèctrica.

Atès que es va rebre escrit de la Secció Primera de la Sala Contencioso Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya pel qual es comunicava la interposició del recurs contenciós no 145/201AR contra l’acord del ple de l’Ajuntament que va elevar a definitiu l’acord de data 10/11/2011 que va aprovar provisionalment la imposició i ordenació per l’exercici 2012, de l’Ordenança fiscal número 22, reguladora de la taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor de l’empresa transportista d’energia elèctrica.

Vist que el Ple de data 25/10/2012 va aprovar la modificació de la citada ordenança per a l’exercici 2013, acord elevat a definitiu i publicat al Butlletí Oficial de la província en data 31/12/2012.

Atès que amb motiu de la revisió de l’expedient administratiu relatiu al recurs contenciós esmentat, es continua constatant l’existència de defectes en el procediment d’imposició i ordenació de l’ordenança reguladora de la taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor de l’empresa transportista d’energia elèctrica, sense que sigui possible la seva rectificació amb efectes per a l’exercici 2013, a la vista de que la meritació de la taxa regulada a l’ordenança es realitza en data 1 de gener.

Atès la conveniència de clarificar la situació respecte als contribuents afectats per l’ordenança i, sense perjudici de que puguin ser adoptats nous acords d’imposició i ordenació en legal forma pels exercicis 2013 i següents.

Vist que l’article 52.2 del Decret 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal de règim local de Catalunya, estableix la competència del Ple per l’aprovació d’ordenances.

En virtut de tot això, es proposa que per part del Ple, sigui adoptat els següents ACORDS

Primer.- Deixar sense efecte l’acord de modificació per l’exercici de 2013 de l’ordenança reguladora de la taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor de l’empresa transportista d’energia elèctrica, contingut en el punt segon de l’acord del Ple de data 25/10/2012, elevat a definitiu.

Segon.- Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província.

0 Opinions
Resultat ple municipal
17

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!