GpC - Vota a favor de 2019/2023
0
0
Vota!
Moció per una política d'habitatge amb perspectiva juvenil, que presenta el grup municipal. Fa unes setmanes, el Parlament de Catalunya va aprovar una llei per regular el preu dels lloguers. Ara bé, no pas sense controvèrsia, degut a la diversitat de punts de vista que hi ha...
Resultat ple municipal
7
1
9
0
0
Vota!
Moció per a la integració d'una oficina de benestar i protecció animal a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per tal que Cardedeu sigui municipi respectuós amb els animals. La mort violenta d’un gos a Teguise (Lanzarote), a qui van emmordassar fins a asfixiar-lo, ha donat lloc a nombrosos moviments per a la protecció animal. Un d’aquests, és ...
Resultat ple municipal
7
9
1
0
0
Vota!
Aprovació adhesió a l’Associació de municipis catalans per a la recollida selectiva porta a porta . ANTECEDENTS Amb la finalitat de promoure i difondre el model de recollida selectiva anomenat “Porta a porta” en l’àmbit de la gestió dels residus a Catalunya, prom...
Resultat ple municipal
13
3
1
0
0
Vota!
Constitució de l'Associació de municipis i entitats per a l'energia pública (AMEP) i aprovació dels seus estatuts. En data 20 de juliol de 2020 va ser presentat el Protocol. I la seva addenda, signat per una cinquantena de municipis i entitats, relatiu a mesures d’impuls de l’Associació de ...
Resultat ple municipal
14
3
0
0
Vota!
Aprovació del Compte general de la corporació corresponent a l'exercici 2019. Informat favorablement per la Comissió Especial de Comptes en sessió de 23 de juliol de 2020, el Compte General, amb el dictamen de dita Comissió, es va exposar al públi...
Resultat ple municipal
12
3
2
0
0
Vota!
Aprovació inicial modificació núm. 23 POUM. ANTECEDENTS Vist que el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Cardedeu (POUM), va ser aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelo...
Resultat ple municipal
17
1
0
Vota!
Moció per una sanitat 100% pública. Per una única sanitat 100% pública, igual per a tothom, ni concertada ni diners públics a la privada. Només un sistema, només un conveni. A Catalunya, el 2010...
Resultat ple municipal
4
10
3
0
0
Vota!
Proposta festes locals per a l'any 2021. Vist l’escrit amb R.E. 5858/2020, de data 18/06/2020, del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, sol.licitant la proposta de les Festes Locals per l’any 2021. At...
Resultat ple municipal
17
1
0
Vota!
Modificació de la denominació del carrer de Pere mercader, per al de Lluïsa Oller. ANTECEDENTS La Comissió de Patrimoni, celebrada el dia 20 de febrer de 2018 va acordar iniciar un procés de canvi de nom del carrer de Pere Mercader, amb participació ciutada...
Resultat ple municipal
17
0
0
Vota!
Aprovació dels preus públics de les activitats escèniques del Teatre Auditori Cardedeu pel quart trimestre 2020. ANTECEDENTS Vist l’informe favorable del tècnic de Cultura sobre l’aprovació dels preus públics de les activitats escèniques del Teatre Auditori Cardedeu d...
Resultat ple municipal
17
0
0
Vota!
Modificació pressupostària núm. 03/2020. Suplement de crèdit i crèdit extraordinari. ANTECEDENTS Vista la memòria de la Presidència, justificativa de la necessitat de recórrer a una modificació, on es detalla la classe de modificació a realitzar...
Resultat ple municipal
12
5
0
0
Vota!
Aprovació Pla Econòmic financer 2020-2021. ANTECEDENTS Atès el decret d’alcaldia de data 9/6/2020 que va aprovar la liquidació del 2019 de la qual es desprenia l’incompliment de la Regla de la Despesa (- 474.7296...
Resultat ple municipal
14
3
0
0
Vota!
Revisió de preus en l'any 2020 del servei de neteja viària i del servei de recollida de trastos vell i andròmines en el terme municipal de Cardedeu. ANTECEDENTS Atès que el contracte del servei de neteja viària i recollida de trastos vells es va signar el dia 11 de gener de 2013 (inici del servei amb efectes 1 de febrer de 2013)...
Resultat ple municipal
15
2
0
0
Vota!
Bonificació construcció centre ocupacional Fundació Lluisa Oller. Declaració d’utilitat pública de les obres de Fundació Lluïsa Oller G65434920, per a les obres de la construcció d’un Centre Ocupacional emplaçat...
Resultat ple municipal
17
0
0
Vota!
Moció de suport als treballadors i treballadores de Nissan. 1. Els grups integrants de l’Ajuntament de Cardedeu manifesten el seu total suport als treballadors i treballadores de Nissan, que, des del 4 de maig del 2020, es troben en vaga indefinida pe...
Resultat ple municipal
16
0
0
Vota!
Aprovació del Pla de Suport Econòmic i Social Covid-19 i les mesures d’actuació d’emergència i de suport social. La conjuntura actual provocada per la pandèmia del COVID-19 ha comportat un trasbals en tots els sectors de desenvolupament local, econòmics i socials, així com sobre les fam&i...
Resultat ple municipal
16
0
0
Vota!
Aprovació de la modificació del Pla Estratègic de Subvencions de l’Ajuntament de Cardedeu 2020. Introducció 1. L'administració local, com a prestadora de serveis i interlocutora de proximitat amb la ciutadania i les entitats que formen part del teixit associatiu d’...
Resultat ple municipal
16
0
0
Vota!
Aprovació de la modificació pressupostària 2/2020. Vista la memòria de la Presidència, justificativa de la necessitat de recórrer a una modificació, on es detalla la classe de modificació a realitzar i les aplicac...
Resultat ple municipal
15
Resultat ple municipal
16
0
0
Vota!
Aprovació de l'actualització del conveni-tipus per a l'assumpció de la gestió informatitzada del Padró d'habitants (AGIPH), a la normativa vigent en matèria de protecció de dades. Vist que en data 26 de setembre de 2001 l’Ajuntament de Cardedeu i la Diputació de Barcelona van subscriure d’assumpció per part de la Diputació de Barcelona de la ...
Resultat ple municipal
16