CiU - Vota a favor de 2015/2019
0
0
Vota!
Moció per a la suspensió de la venda d'armes espanyoles a la coalició saudita que intervé al conflicte del Iemen. Des de març del 2015 fins al de juliol de 2018, la coalició internacional encapçalada per l’Aràbia Saudita que opera a la guerra del Iemen, ha dut a terme mé...
Resultat ple municipal
15
0
0
Vota!
Aprovar definitivament l’establiment del servei públic d’aparcaments segurs de bicicletes complementari als mitjans de transport públic de Cardedeu (Bicicleda). ANTECEDENTS Vist que el Ple Municipal de l’Ajuntament de Cardedeu, en sessió celebrada en data 31 de gener de 2019, va adoptar els acords següents: Aprovar inicialment l...
Resultat ple municipal
15
0
0
Vota!
Aprovació de l'acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals de Cànoves i Samalús i de Cardedeu. ANTECEDENTS En data 26 d’octubre de 2017, el Ple Municipal, en va nomenar els membres de la Comissió de la verificació de les operacions de delimitació dels termes muni...
Resultat ple municipal
15
0
0
Vota!
Moció en suport al manifest "Eurovelo 8 pel Vallès oriental". Vivim en un període marcat a nivell global per l’ acceleració d’ un canvi climàtic que es troba a les portes de tenir efectes catastròfics durant la propera ...
Resultat ple municipal
15
0
0
Vota!
Declaració de responsabilitat per vicis ocults en les obres de construcció de la piscina coberta i la sala annex. ANTECEDENTS Vist que el ple de l’Ajuntament de Cardedeu, va adoptar entre d’altres, l’acord d’inici de l’expedient de responsabilitat per vicis ocults en les obres d...
Resultat ple municipal
12
3
0
0
Vota!
Aprovació inicial de la modificació de la plantilla de personal 2019. Vist que, en el Ple de data 28 de febrer del 2019 l’Ajuntament de Cardedeu va aprovar definitivament la plantilla de personal que va quedar determinada d’acord amb el següent quadr...
Resultat ple municipal
12
3
0
0
Vota!
Aprovació inicial de la modificació de la relació de llocs de treball de l'Ajuntament de Cardedeu. ANTECEDENTS DE FET 1.- En l’actual Relació de Llocs de Treball de l’Ajuntament de Cardedeu figura el lloc de treball de Tècnic de Salut en règim laboral. Entre d&...
Resultat ple municipal
12
3
0
0
Vota!
Aprovació de l'Acord regulador de les condicions laborals del personal de l'Ajuntament de Cardedeu per al període 2019-2020. Les condicions de treball el personal de l’Ajuntament de Cardedeu es troben regulades pel conveni col·lectiu de treball del personal laboral de l’Ajuntament de Cardedeu per al pe...
Resultat ple municipal
15
0
0
Vota!
Aprovació del Pla estratègic de subvencions de l'Ajuntament de Cardedeu 2019 i del cronograma de les fases de gestió de les subvencions. Introducció L'administració local, com a prestadora de serveis i interlocutora de proximitat amb la ciutadania i les entitats que formen part del teixit associatiu d’&agra...
Resultat ple municipal
14
0
0
Vota!
Aprovar inicialment la modificació de l'ordenança municipal reguladora dels residus a la via pública. Vist l’informe de data 31 de gener de 2019, efectuat per la tècnica de serveis municipal, la qual informa favorablement a l’inici d’un procediment de tramitació de c...
Resultat ple municipal
14
0
0
Vota!
Incoar expedient de responsabilitat per vicis ocults en les obres de construcció de la piscina coberta i la sala annex, al municipi de Cardedeu. Vist l’expedient instruït per l’existència de responsabilitat per vicis ocults en les obres de construcció de la piscina coberta i la sala annex, al municipi de Carde...
Resultat ple municipal
13
2
0
0
Vota!
Declarar la caducitat de l'expedient de responsabilitat per vicis ocults en les obres de construcció de la piscina coberta i la sala annex, al municipi de Cardedeu. Vist que el Ple de l’Ajuntament de Cardedeu, a la sessió realitzada en data 25 d'octubre de 2018, va adoptar els següents acords: “PRIMER.- Incoar procediment de res...
Resultat ple municipal
13
2
0
0
Vota!
Moció a favor de l'absolució dels presos i preses polítiques i exiliats i exiliades polítiques, que presenten els grups municipals. L’1 d’octubre de 2017 Catalunya va votar en Referèndum sobre el seu futur polític. Tot i els innombrables impediments polítics, jurídics i la violènci...
Resultat ple municipal
13
2
0
0
Vota!
Aprovació de la pròrroga del servei de neteja viària i del servei de trastos vells i andròmines en el terme municipal de Cardedeu. Atès que a la sessió extraordinària del Ple municipal de data 5 de desembre de 2012, es va adjudicar a la societat  Concesionaria Barcelonesa, S.L., la concessió ad...
Resultat ple municipal
15
0
0
Vota!
Aprovació inicial de la modificació de l'ordenança de la intervenció municipal en espectacles públics i activitats recreatives del municipi de Cardedeu. Vist l’informe de data 29 de novembre de 2018, efectuat per l’enginyer tècnic municipal, el qual informa favorablement a l’inici d’un procediment de tramitació...
Resultat ple municipal
15
0
0
Vota!
Nomenar "Jardí Lluís Companys" a l'espai públic situat al pati de darrera de l'edifici de l'Ajuntament de Cardedeu. Vist que és voluntat de l’equip de govern municipal que Cardedeu disposi d’un espai que recordi el president de la  Generalitat Lluís Companys, afusellat pel franquis...
Resultat ple municipal
15
0
0
Vota!
Modificació pressupostària núm. 06/2018. crèdit extraordinari i suplement de crèdit. Vista la memòria de la Presidència, justificativa de la necessitat de recórrer a una modificació, on es detalla la classe de  modificació a realitzar i les a...
Resultat ple municipal
16
0
0
Vota!
Aprovació de l'adhesió de l'Ajuntament de Cardedeu a l'Associació de municipis i entitats per a l'aigua pública (AMAP) i els estatuts que regeixen l'esmentada associació. ANTECEDENTS Atès que l’aigua és un element indispensable per a la vida, per la societat i pels ecosistemes i, com tal, s’ha de gestionar sota criteris d’inter&egra...
Resultat ple municipal
13
3
0
0
Vota!
Modificació del règim de dedicació dels regidors/es electes. Atès que el Ple de l’Ajuntament de Cardedeu a la sessió extraordinària del dia 2 de juliol de 2015, va adoptar els següents acords. Atesa la necessitat d&rsquo...
Resultat ple municipal
16