PP - Vota en contra de 2015/2019
3
0
Vota!
Moció per donar suport als Comitès en Defensa de la República i la resistència civil activa i no violenta. Des que l’independentisme ha esdevingut majoritari a Catalunya, les mobilitzacions han estat massives, constants i exemplars. La pràctica de la resistència civil activa i n...
Resultat ple municipal
13
3
0
0
Vota!
Aprovació inicial del pressupost general de la corporació i de la plantilla de personal corresponents a l'any 2018. Atès que aquesta Corporació ha elaborat el Pressupost General per a l’any 2017, el qual conté la documentació i els annexos previstos als articles 162 a 168 del Re...
Resultat ple municipal
10
7
0
0
Vota!
Aprovació del compte general de l'exercici 2016. Informat favorablement per la Comissió Especial de comptes en sessió de 27 de juliol de 2017, el Compte General, amb el  dictamen de dita Comissió, es va exposar al p...
Resultat ple municipal
8
7
1
0
Vota!
Aprovació de l'extinció de la concessió de la gestió del servei públic esportiu a la piscina coberta municipal de Cardedeu i la reversió dels béns i elements afectats al servei concedit.. ANTECEDENTS El Ple municipal a la sessió del dia 9 de juny de 2005 va adjudicar la concessió administrativa de la gestió dels serveis esportius a la piscina coberta muni...
Resultat ple municipal
10
4
2
0
Vota!
Aprovació definitiva del canvi de la forma de gestió del servei públic de Centre Esportiu Municipal. ANTECEDENTS En data 22 de març de 2005 es va aprovar definitivament l’establiment del servei públic de centre esportiu municipal. L’acord adoptat pel Ple aprova...
Resultat ple municipal
9
5
0
0
Vota!
Modificació pressupostària 4/2017. Crèdit extraordinari. Vista la memòria de la Presidència, 20 de març de 2017, justificativa de la necessitat de recórrer a una modificació, on es detalla la classe de modificaci&o...
Resultat ple municipal
9
8
1
0
Vota!
Moció per a la desmilitarització i renaturalització del Parc Natural del Montseny en suport a la campanya "Recuperem el cim!". L’any 1978 va ser aprovat el Pla Especial de protecció del Montseny, any en que la UNESCO va qualificar el parc natural com a reserva de la Biosfera. El territori del massí...
Resultat ple municipal
9
4
2
1
0
Vota!
Aprovació inicial del canvi de la forma de gestió del servei públic de Centre Esportiu Municipal.. ANTECEDENTS En data 22 de març de 2005 es va aprovar definitivament l’establiment del servei públic de centre esportiu municipal. L’acord adoptat pel Ple aprova...
Resultat ple municipal
9
6
2
0
Vota!
Moció de suport al referèndum, al procés constituent i als ens locals i electes investigats per processos relacionats amb la sobirania. En data 6 d’octubre d’enguany el Parlament de Catalunya va aprovar en sessió plenària la Resolució 306/XI sobre l’orientació política gener...
Resultat ple municipal
12
1
3
1
0
Vota!
Resolució de les al·legacions presentades i aprovació definitiva del Pressupost general de la corporació, de la plantilla de personal i de la relació de llocs de treball corresponent a l'any 2017. ANTECEDENTS Aprovat inicialment el pressupost General de la Corporació i de la Plantilla de personal per l’any 2017 i exposat al públic mitjançant anunci al Butlle...
Resultat ple municipal
8
8
1
0
Vota!
Esmena de defectes dels estatuts de la societat mercantil C10 Serveis i Manteniments, a requeriment del registre mercantil de Barcelona. ANTECEDENTS El Ple de l’Ajuntament de Cardedeu, a la sessió ordinària del dia 28 de de juliol de 2016, va aprovar DEFINITIVAMENT ELS ESTATUTS DE LA SOCIETAT DE RESPONSABI...
Resultat ple municipal
8
8
2
0
Vota!
Nomenament dels membres del consell d'administració de la societat mercantil "C10 Serveis i Manteniments, S.L.". ANTECEDENTS El Ple de l’Ajuntament de Cardedeu, a la sessió ordinària del dia 28 de de juliol de 2016, va aprovar DEFINITIVAMENT ELS ESTATUTS DE LA SOCIETAT DE RESPONSA...
Resultat ple municipal
8
8
2
0
Vota!
Moció en defensa de la titularitat catalana de les vies que es construeixin al Vallès. EXPOSICIÓ DE MOTIUS Atès que el govern en funcions de l’Estat espanyol va publicar el passat 25 de juny la licitació de l’estudi informatiu de la Autovia Orbital ...
Resultat ple municipal
9
4
2
2
0
Vota!
Moció de suport a "Som 27 i més" encausats per la tancada al rectorat de la UAB en defensa de la universitat pública. El 17 d’abril de 2013 més de 200 estudiants de la UAB van iniciar una tancada al Rectorat de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) amb l'objectiu què s’apl...
Resultat ple municipal
9
4
2
2
0
Vota!
Aprovació del pressupost 2017 i modificació de la plantilla i de la relació de llocs de treball. Atès que aquesta Corporació ha elaborat el Pressupost General per a l’any 2017, el qual conté la documentació i els annexos previstos als articles 162 a 168 del Re...
Resultat ple municipal
9
6
1
0
Vota!
Aprovació definitiva dels estatuts de la societat de responsabilitat limitada de capital íntegrament públic "C10 Serveis i Manteniments, S.L. i acordar la seva constitució. ANTECEDENTS Que el Ple Municipal, en sessió celebrada el passat dia 26 de maig de 2016, va prendre, entre d’altres, l’acord següent: Acord inicial de creació de...
Resultat ple municipal
8
6
1
1
Vota!
Aprovació modificació pressupostària nº 5/2016. Crèdit extraordinari.. Vista la memòria de la Presidència de 14 de juny de 2016, justificativa de la necessitat de recórrer a una modificació, on es detalla la classe de modificació a r...
Resultat ple municipal
10
5
2
0
Vota!
Moció de suport a la Marxa Som. La Marxa Som (www.lamarxasom.cat) és una caminada popular que recorrerà totes les comarques del Principat de Catalunya el juny i juliol de 2016 en 4 columnes que confluiran a Montserr...
Resultat ple municipal
13
3
2
0
Vota!
Acord inicial de creació de la societat de responsabilitat limitada de capital íntegrament públic "C10 Serveis i Manteniments, SL" i aprovació inicial dels seus estatuts. ANTECEDENTS És voluntat de l’equip de govern donar un impuls a la millora de la gestió de serveis municipals. Es considera que entre les formes de gestió de serve...
Resultat ple municipal
8
7