CiU - Vota en contra de 2015/2019
0
0
Vota!
Aprovació definitiva del pressupost general de la corporació i de la plantilla de personal corresponent a l'any 2019. Vist que, en data 29 de novembre de 2018, el Ple municipal va aprovar inicialment el Pressupost i la Plantilla del 2019. Vist que el expedient va romandre exposat al públic durant quinze...
Resultat ple municipal
8
6
0
0
Vota!
Aprovació inicial del pressupost general de la corporació i de la plantilla de personal corresponents a l'any 2019. Atès que aquesta Corporació ha elaborat el Pressupost General per a l’any 2019, el qual conté la documentació i els annexos previstos als articles 162 a 168 del Re...
Resultat ple municipal
9
7
0
0
Vota!
Modificació de la relació de llocs de treball de l'Ajuntament de Cardedeu per a l'exercici de 2019. Antecedents de fet 1.- Mitjançant decret d’Alcaldia ha estat aprovat en el 2018 un nou organigrama amb el que es pretén implementar quatre gabinets tècnics, dues unitat...
Resultat ple municipal
9
7
0
0
Vota!
Aprovació del text refós verificat abril 2018, de la modificació puntual de POUM al Sector 19 Dr. Klein, i trametre a la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona per a la seva aprovació definitiva. ANTECEDENTS Inicialment el PGO aprovat el 1984 (en endavant PGO 84) definia entre altres àmbits de planejament la unitat d'actuació UASU 6 "Les Pinedes" de s&ogra...
Resultat ple municipal
10
4
0
0
Vota!
Moció de suport a la implementació de la renda garantida de ciutadania. La renda garantida de ciutadania va ser aprovada el juliol de 2017 per unanimitat de tots els grups polítics amb representació al Parlament de Catalunya. Aquesta aprovació...
Resultat ple municipal
3
12
0
0
Vota!
Aprovació inicial del pressupost general de la corporació i de la plantilla de personal corresponents a l'any 2018. Atès que aquesta Corporació ha elaborat el Pressupost General per a l’any 2017, el qual conté la documentació i els annexos previstos als articles 162 a 168 del Re...
Resultat ple municipal
10
7
0
0
Vota!
Aprovació del compte general de l'exercici 2016. Informat favorablement per la Comissió Especial de comptes en sessió de 27 de juliol de 2017, el Compte General, amb el  dictamen de dita Comissió, es va exposar al p...
Resultat ple municipal
8
7
0
3
Vota!
Moció rebutjant el referèndum il·legal anunciat pel proper 1 d'octubre de 2017. Atès que el President de la Generalitat, Carles Puigdemont ha anunciat la pregunta i la data per la celebració d’un  referèndum il·legal el proper 1 d&rs...
Resultat ple municipal
1
11
3
3
0
Vota!
Aprovació definitiva de l'ordenança de tinença d'animals. ANTECEDENTS Mitjançant decret d’alcaldia de 8 de setembre de 2016, es va resoldre iniciar expedient per a la revisió i modificació total de la Ordenança de ...
Resultat ple municipal
10
4
1
1
1
Vota!
Modificació pressupostària núm. 6/2017 - crèdit extraordinari. Vista la memòria de la Presidència, justificativa de la necessitat de recórrer a una modificació, on es detalla la classe de modificació a realitzar i les ap...
Resultat ple municipal
9
4
3
1
0
Vota!
Aprovació de l'extinció de la concessió de la gestió del servei públic esportiu a la piscina coberta municipal de Cardedeu i la reversió dels béns i elements afectats al servei concedit.. ANTECEDENTS El Ple municipal a la sessió del dia 9 de juny de 2005 va adjudicar la concessió administrativa de la gestió dels serveis esportius a la piscina coberta muni...
Resultat ple municipal
10
4
2
0
Vota!
Aprovació definitiva del canvi de la forma de gestió del servei públic de Centre Esportiu Municipal. ANTECEDENTS En data 22 de març de 2005 es va aprovar definitivament l’establiment del servei públic de centre esportiu municipal. L’acord adoptat pel Ple aprova...
Resultat ple municipal
9
5
2
0
Vota!
Modificació de l'ordenança municipal reguladora de tinença d'animals en motiu de les al·legacions rebudes en el període d'exposició pública. ANTECEDENTS Mitjançant decret d’alcaldia de 8 de setembre de 2016, es va resoldre iniciar expedient per a la revisió i modificació total de la Ordenança de ...
Resultat ple municipal
9
6
1
1
Vota!
Resolució de les al·legacions derivades de les incorporacions de les prescripcions fixades per la CTUB, respecte la modificació puntual de POUM al sector 19 Dr. Klein, i trametre-la per a la seva aprovació definitiva. ANTECEDENTS Inicialment el PGO aprovat el 1984 (en endavant PGO 84) definia entre altres àmbits de planejament la unitat d'actuació UASU 6 "Les Pinedes" de s&ogra...
Resultat ple municipal
9
3
3
0
0
Vota!
Modificació pressupostària 4/2017. Crèdit extraordinari. Vista la memòria de la Presidència, 20 de març de 2017, justificativa de la necessitat de recórrer a una modificació, on es detalla la classe de modificaci&o...
Resultat ple municipal
9
8
1
0
Vota!
Aprovació inicial del canvi de la forma de gestió del servei públic de Centre Esportiu Municipal.. ANTECEDENTS En data 22 de març de 2005 es va aprovar definitivament l’establiment del servei públic de centre esportiu municipal. L’acord adoptat pel Ple aprova...
Resultat ple municipal
9
6
1
0
Vota!
Resolució de les al·legacions presentades i aprovació definitiva del Pressupost general de la corporació, de la plantilla de personal i de la relació de llocs de treball corresponent a l'any 2017. ANTECEDENTS Aprovat inicialment el pressupost General de la Corporació i de la Plantilla de personal per l’any 2017 i exposat al públic mitjançant anunci al Butlle...
Resultat ple municipal
8
8
1
0
Vota!
Esmena de defectes dels estatuts de la societat mercantil C10 Serveis i Manteniments, a requeriment del registre mercantil de Barcelona. ANTECEDENTS El Ple de l’Ajuntament de Cardedeu, a la sessió ordinària del dia 28 de de juliol de 2016, va aprovar DEFINITIVAMENT ELS ESTATUTS DE LA SOCIETAT DE RESPONSABI...
Resultat ple municipal
8
8