Sessió ordinària del Ple que tindrà lloc el 28 de febrer de 2019, a les 19 hores, a la Sala de sessions de la Casa de la Vila.

Punts destacats

0
0
Vota!
Aprovar inicialment la modificació de l'ordenança municipal reguladora dels residus a la via pública. Vist l’informe de data 31 de gener de 2019, efectuat per la tècnica de serveis municipal, la qual informa favorablement a l’inici d’un procediment de tramitació de c...
0
0
Vota!
Aprovació definitiva del pressupost general de la corporació i de la plantilla de personal corresponent a l'any 2019. Vist que, en data 29 de novembre de 2018, el Ple municipal va aprovar inicialment el Pressupost i la Plantilla del 2019. Vist que el expedient va romandre exposat al públic durant quinze...
0
0
Vota!
Aprovació del Pla estratègic de subvencions de l'Ajuntament de Cardedeu 2019 i del cronograma de les fases de gestió de les subvencions. Introducció L'administració local, com a prestadora de serveis i interlocutora de proximitat amb la ciutadania i les entitats que formen part del teixit associatiu d’&agra...