Sessió ordinària del Ple que tindrà lloc el 25 d'octubre de 2018, a les 19 hores, a la Sala de sessions de la Casa de la Vila.

Punts destacats

1
0
Vota!
Aprovació de la gestió del padró municipal d'habitants amb referència a l'1 de gener de 2018. Atès que de conformitat amb l’article 81 del Reglament de Població i Demarcació territorial dels ens locals, en la redacció  donada pel Reial Decret 2612/1996...
1
0
Vota!
Incoar expedient de responsabilitat per vicis ocults en les obres de construcció de la piscina coberta i la sala annex, al municipi de Cardedeu. Expedient 2018/4839. Vist que la comissió de govern de l’Ajuntament de Cardedeu, en sessió de data 18 de març de 2003, va acordar  l’adjudicació del concurs per la redacci&o...
1
0
Vota!
Acord de modificació de les ordenances fiscals reguladores del tributs municipals (aprovació provisional). EL text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l&rsq...